Szukaj usługi

Czego i gdzie szukasz:
Wyszukaj w pobliżu:

Regulamin manuru.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa :
   1. Prawa i obowiązki klientów, użytkowników oraz usługodawcy związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną.
   2. Zasady ochrony danych osobowych klientów i użytkowników korzystających z usług świadczonych przez usługodawcę.
   3. Zasady odpowiedzialności usługodawcy w związku z świadczeniem usług drogą elektroniczną.
   4. Zasady rozliczeń finansowych pomiędzy klientami a usługodawcą.
  2. Niniejszy regulamin jest umową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  3. Usługodawca udostępnia klientom i użytkownikom regulamin nieodpłatnie przed zawarciem umowy. Umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną. Każdy Klient i Użytkownik ma możliwość zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.
  4. Usługodawca świadczy dla Klientów i Użytkowników usługi zgodne z regulaminem.
  5. Każdy klient i użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z regulaminem w każdym przypadku korzystania z usług świadczonych przez usługodawcę w ramach serwisu Manuru.pl.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Usługodawca - Firma ComminT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zlokalizowana w Warszawie 02-668, przy Al. Lotników 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000165218 oraz posiadająca numer NIP 521-325-00-60, posługująca się adresem do korespondencji Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 8e, 05-500 Piaseczno, zwana dalej ”usługodawcą”, reprezentowana jednoosobowo przez Dyrektora Zarządzającego – Tadeusza Rudzik.
  2. Klient – firma, podmiot gospodarczy prowadzący działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez usługodawcę drogą elektroniczną.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Usługa – wszystkie usługi realizowane drogą elektroniczną dla Klientów i Użytkowników przez usługodawcę w oparciu o regulamin.
  5. Konto Klienta – utworzony w procesie rejestracji oraz dostępny po zalogowaniu profil zawierający informacje o Kliencie wraz z przypisanym zbiorem danych.
  6. Konto Użytkownika - utworzony w procesie rejestracji oraz dostępny po zalogowaniu profil zawierający informacje o Użytkowniku wraz z przypisanym zbiorem danych.
  7. Udostępnieni e-usług – proces polegający na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania rezerwacji usług Klientów.
  8. Przedmiot rezerwacji – usługa realizowana przez Klienta na rzecz Użytkownika.
  9. Rezerwacja – dokonana przez Użytkownika rezerwacja usługi Klienta w określonym terminie i posiadająca inne parametry poprzez Serwis Manuru.pl.
  10. Serwis – strona internetowa Manuru.pl właścicielem, której jest ComminT Sp. z o.o., w ramach której Użytkownik może dokonać rezerwacji usług oferowanych przez Klienta.
  11. Adres email – adres poczty elektronicznej używany przez Użytkownika, Klienta, Usługodawcę służący do prowadzenia komunikacji elektronicznej.
  12. Administrator – dedykowana osoba mająca dostęp do zaplecza i ustawień Serwisu, mogąca dokonywać w nim zmian.
  13. Użytkownie serwisu Manuru.pl jest oparte na dostępie poprzez rejestrację.
  14. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia i korzystania z usług. Stanowi on również umowę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Zawarcie umowy
  1. Zarówno użytkownik jak i Klient może korzystać z serwisu Manuru.pl po zapoznaniu i akceptacji niniejszego regulaminu.
  2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych identyfikacyjnych oraz do ich aktualizacji zgodnie ze stanem faktycznym. Klient posiada możliwość przeglądania oraz modyfikacji danych.
  3. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danych przekazanych przez Klienta Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji usług w ramach serwisu w trybie natychmiastowym.
  4. Umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta w momencie rejestracji w Manuru.pl po zapoznaniu i akceptacji Regulaminu. Umowa zostaje rozwiązana w chwili usunięcia Konta Klienta z Serwisu.
  5. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta w momencie rejestracji w Manuru.pl po zapoznaniu i akceptacji Regulaminu. Umowa zostaje rozwiązana w chwili usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu.
  6. Zawieranie i rozwiązywanie umowy pomiędzy Użytkownikami a Klientami nie jest objęte tym Regulaminem.
  7. Użytkownik oraz Klient jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.
 4. Usługi
  1. Serwis Manuru.pl oferuje możliwość stworzenia za darmo profili Klientów i Użytkowników.
  2. Serwis Manuru.pl umożliwia Klientom przedstawienie swojej oferty usług oraz dokonywanie ich rezerwacji przez Użytkowników poprzez komunikację za pomocą strony www, email i SMS.
  3. Serwis Manuru.pl umożliwia wprowadzić dane teleadresowe i korespondencyjne, opis, usługi i ich charakterystykę, harmonogramy dostępności kalendarze oraz pracowników Klienta.
  4. Serwis Manuru.pl udostępnia funkcjonalność pozwalającą zarządzać czasem pracy firmy, dostępnością i realizowanymi usługami przez pracowników oraz cenami usług oferowanych przez Klientów.
  5. Klient ma możliwość kupienia pakietów SMS w celu komunikacji pomiędzy nim a Serwisem Manuru.pl oraz Użytkownikami. Rodzaj oraz koszt pakietu zawarty jest w Załączniku 1 do Regulaminu.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie.
 5. Rejestracja Klientów i Użytkowników
  1. Każdy Klient chcąc korzystać z Serwisu jest zobowiązany zaakceptować niniejszy regulamin w całości w pełnym brzmieniu oraz dokonać rejestracji w Manuru.pl.
  2. Klient dokonuje rejestracji poprzez podanie następujących, obowiązkowych danych: login, którym jest adres email, hasło służące do logowania się w Serwisie, pełnej nazwy, kompletnego adresu rejestrowego, numeru NIP, numeru telefonu komórkowego w numeracji polskiej [+48]. Klient ma prawo dodać dodatkowe informacje, które są dostępne w formularzu, nie są one obowiązkowe.
  3. Każdy Użytkownik chcąc korzystać z Serwisu jest zobowiązany zaakceptować niniejszy regulamin w całości w pełnym brzmieniu oraz dokonać rejestracji w Manuru.pl.
  4. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez podanie następujących, obowiązkowych danych: login, którym jest adres email, hasło służące do logowania się w Serwisie. Klient ma prawo dodać dodatkowe informacje: imienia, numeru telefonu komórkowego w numeracji polskiej [+48], wyboru płci, tekstu w polu opis.
  5. Rejestracja Klienta następuje po wypełnieniu odpowiednich pól opisanych w paragrafie 5 punkt 2 oraz aktywacji konta poprzez link URL, który zostanie wysłany na podany adres email. Po kliknięciu przez Klienta w przesłany link Konto Klienta zostaje aktywowane przez Serwis.
  6. Rejestracja Użytkownika następuje po wypełnieniu odpowiednich pól opisanych w paragrafie 5 punkt 4 oraz aktywacji konta poprzez link URL, który zostanie wysłany na podany adres email. Po kliknięciu przez Użytkownika w przesłany link Konto Użytkownika zostaje aktywowane przez Serwis.
  7. Usługodawca ma prawo usunąć konto Klienta lub Użytkownika, który nie dokonał aktywacji w ciągu 14 dni.
  8. Klient ma obowiązek podać prawdziwe dane w Serwisie.
  9. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane w Serwisie.
  10. W przypadku podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Klienta lub Użytkownika, Usługodawca ma prawo:
   1. Zablokować konto Klienta lub Użytkownika.
   2. Usunąć konto Klienta lub Użytkownika.
   3. Poprosić Klienta lub Użytkownika do uzupełnienia lub poprawienia danych.
 6. Reklamacje
  1. Wszystkie reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Wszystkie reklamacja muszą być wysłane z adresu poczty elektronicznej, który służy jako login dla Klienta lub Użytkownika.
  3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 21 dni, licząc od dnia ich otrzymania.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres email, z którego została zgłoszona.
 7. Obowiązki Usługodawcy
  1. Usługodawca oświadcza, że jest w stanie zrealizować usługi w odpowiednim czasie.
  2. Usługodawca jest odpowiedzialny za zamiany wykonane w Serwisie przez Administratorów.
  3. Są wyłączone od odpowiedzialności Usługodawcy te usługi, których wykonanie nie jest zależne od Usługodawcy.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo okresowego wyłączania dostępu do usług w związku z uaktualnieniami Serwisu, pracami technicznymi, przypadkami losowymi, okresowa konserwacją serwerów.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku Klientowi zostanie zwrócona cała kwota niewykorzystanych i opłaconych usług.
  6. Usługodawca ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z Klientem lub Użytkownikiem w przypadku naruszenia zasad Regulaminu, nadmiernego obciążenia Serwisu, nadmiernego obciążenia serwera lub spowodowania niemożności korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników, Klientów, Administratora. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu niewykorzystanych i opłaconych usług.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Klienta i Użytkownika, które nastąpiło w wyniku błędów programistycznych Serwisu, zaprzestania świadczenia usług, działania programów, przerwy w działaniu Serwisu.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty Klientów i Użytkowników powstałe w wyniku korzystania z Serwisu : publikowane dane, sposób korzystania z usług, związane z nieprawidłowym działaniem Serwisu, niedostępnością Serwisu, utratę informacji i danych, braku dostępu do konta, ciągłości świadczenia usług.
  9. Usługodawca poprzez Serwis udostępnia treści chronione prawem autorskim, których Klienci i Użytkownicy nie mogą kopiować oraz wykorzystywać poza Serwisem.
  10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści danych, które zostały wprowadzone do Serwisu przez Klientów i Użytkowników.
  11. Usługodawca będzie dokonywał zmiany w Serwisie zgodnie z wymogami prawa oraz rozwojem oferowanych usług.
 8. Odpowiedzialność Klienta
  1. Klient ma prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Odpowiedzialność Użytkownika
  1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników jest Firma ComminT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zlokalizowana w Warszawie 02-668, przy Al. Lotników 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000165218 oraz posiadająca numer NIP 521-325-00-60, posługująca się adresem do korespondencji Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 8e, 05-500 Piaseczno.
  2. Każdemu Klientowi i Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu swoich danych osobowych oraz możliwość ich usunięcia, aktualizacji, zmian.
  3. Każdy Klient i Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie wstrzymanie przetwarzania jego danych. Takie działanie spowoduje zaprzestanie świadczenia usług. Usługodawca zobowiązuje się wykonać prośbę Klienta lub Użytkownika w ciągu 21 dni roboczych.
  4. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników i Klientów mając na celu świadczenie usług za pomocą Serwisu oraz w celach informowania Użytkowników i Klientów o: zmianach w Serwisie, zmianach w Regulaminie, wyborem usług, które dokonał Użytkownik, innych ofertach Usługodawcy, innych informacji istotnych z punktu widzenia Usługodawcy.
  5. Użytkownik zgadza się przekazywać każdorazowo informacje o swoim imieniu, płci, numerze telefonu komórkowego oraz adresie email Klientowi, u którego dokona Rezerwacji.
  6. Użytkownik może otrzymywać informacje handlowe od partnerów Usługodawcy w chwili, gdy wyrazi zgodę na ich otrzymywanie.
  7. Klient może otrzymywać informacje handlowe od partnerów Usługodawcy w chwili, gdy wyrazi zgodę na ich otrzymywanie.
  8. Użytkownik może w każdej chwili zlikwidować swoje konto w Serwisie.
  9. Klient może w każdej chwili zlikwidować swoje konto w Serwisie.
  10. Klient korzysta z Manuru na własną odpowiedzialność.
  11. Użytkownik korzysta z Manuru na własną odpowiedzialność.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do edycji i zmiany Regulaminu w każdej chwili bez podawania przyczyny.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług zarówno Klientowi jak i Użytkownikowi bez podania przyczyny.
  3. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis działa lub będzie działać bezawaryjnie.
  4. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis będzie działać ciągle bez przerw i zakłóceń.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta lub konta Użytkownika, które narusza regulamin lub obowiązujące prawo bez podania przyczyny.
  6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie starty wywołane przez działania lub brak działania Serwisu oraz przez niemożliwość korzystania z Serwisu.
  7. Usługodawca nie odpowiada i nie gwarantuje jakości usług zarezerwowanych przez Serwis.
  8. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wielkości środków finansowych wydanych za zakup usług płatnych przez Klienta, u którego powstała szkoda.


Załącznik 1 do Regulaminu serwisu Manuru.pl Stawki za pakiety SMS

Liczba SmS’ów Wartość Koszt SMS
50 9,00 zł 0,18 zł
100 18,00 zł 0,18 zł
200 34,00 zł 0,16 zł
500 70,00 zł 0,14 zł

Podany ceny są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT.